Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

 

Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników, którzy odwiedzają nasz serwis internetowy. Poniżej przedstawiam reguły korzystania z naszego serwisu internetowego oraz Politykę Prywatności określającą zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.iqdomi24.eu (zwanego dalej Serwisem).

Właścicielem serwisu internetowego i jednocześnie Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu internetowego jest IQ DOMI24 Sp. z o. o. ul. Legnicka 52, 54-204 Wrocław, NIP 8943143094 (zwane dalej Administratorem).

Zbierane przez nas dane osobowe za pośrednictwem Serwisu internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

Słownik pojęć:

Ilekroć jest mowa o:

 • danych osobowych – to należy przez to rozumieć wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 • przetwarzaniu – to należy przez to rozumieć operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, niszczenie lub usuwanie.
 • użytkowniku – to należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną, osobę fizyczną prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osobę fizyczną reprezentującą osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną odwiedzającą Serwis lub w inny sposób korzystająca z usług wskazanych w Regulaminie Serwisu.
 • anonimizacji dokumentu – należy przez to rozumieć czynność polegającą na wykreśleniu z treści dokumentu różnych elementów, aby uniemożliwić identyfikację występujących w nim danych osobowych- proces nieodwracalny.

Jakie dane zbieramy?

Drogi użytkowniku, podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Udostępniasz nam tylko te dane, które posłużą nam do świadczenia żądanej usługi za pośrednictwem Serwisu. Pamiętaj proszę, że niepodaniedanych określonych w formularzach w procesie uniemożliwi złożenie i realizację Twojego zamówienia.

Podanie danych osobowych w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem jest dobrowolne, ale jest także warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy i realizacja usług.

Podczas Twojej wizyty na naszymSerwisie, automatycznie zbierane są anonimowe dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP lub zewnętrzny adres IP Twojego dostawcy Internetu, nazwa domeny, typ/rodzaj przeglądarki, typ systemu operacyjnego, czas dostępu itp.

Osoby odwiedzające mogą przeglądać Serwis bez podawania danych osobowych.

W przypadku, gdy skorzystasz z naszego formularza kontaktowego to poprosimy Cię o adres email, imię i nazwisko oraz numer telefonu. Dane te są niezbędne, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować, w celach związanych z zawarciem umowy, przedstawieniem oferty, odpowiedzi na zadane pytanie.

Użytkownicy, którzy skontaktują się z nami mogą zostać poproszeni o podanie: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu email oraz innych danych, które są niezbędne do zrealizowania prośby użytkownika. Kontakt z naszej strony będzie możliwy także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie użytkownika.

Twoje dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Po co zbieramy Twoje dane i na jakiej podstawie?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w poniższych celach:

 • zawieranie oraz należyte wykonanie umów obejmujących produkty i usługi określone w Regulaminie (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • realizacja zamówień na produkty i usługi określone w Regulaminie (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • umożliwienie korzystania z funkcji strony internetowej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO),
 • reakcja na informacje przesłane nam z wykorzystaniem formularza kontaktowego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO),
 • reakcja na kontakt z działem obsługi klienta (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • pozyskiwanie klientów, kontakt w celu przedstawienia oferty (marketing bezpośredni) produktów i usług określonych w Regulaminie (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO),
 • marketing produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • realizacja subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów (kursów) oraz przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz poprzez powiadomienia sms (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a, b i f RODO),
 • przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji od klientów, użytkowników Serwisu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • analitycznym i statystycznym, polegającym na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością wystawienia rachunku, faktury oraz przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • dochodzenie ewentualnych roszczeń (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO).

Twoja aktywność w serwisie, w tym Twoje dane osobowe mogą być rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzamy w związku ze świadczonymi przez nas usługami. Przetwarzamy je również w celach technicznych – w szczególności, dane te mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane celem zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywaniem nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Podstawy prawne przetwarzania:

 • 6 ust. 1 lit. a RODOtj. zgoda osoby, której dane dotyczą,
 • 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • 6 ust. 1 lit. f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, których nadrzędny charakter mają interesy, lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Jakie masz uprawnienia?

 • prawo do dostępu do danych, tj. Masz prawo do żądania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane i w związku z tym masz prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych oraz informacji o: celach przetwarzania, kategoriach odnośnych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, lub kryteria ustalania tego okresu.
 • prawo do sprostowania danych, tj. Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 • prawo do usunięcia danych, tj. masz prawo do usunięcia dotyczących Ciebie danych, a My mamy obowiązek usunąć te dane osobowe, jeżeli zachodzi jeden z warunków:
  • Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • zgoda na której opierało się przetwarzanie została przez Ciebie wycofana, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • Wniosłaś/Wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
  • Wniosłaś/Wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych, a sprzeciw został uznany za zasadny.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, obejmuje sytuacje, w których:
  • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • Wniosłaś/Wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania dla celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów– do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli zgłaszasz takie żądanie, to do czasu jego rozpatrzenia, uniemożliwimy Tobie korzystanie z niektórych produktów i usług oferowanych przez nas, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.

Komu udostępniamy Twoje dane oraz jak długo je przechowujemy?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniuSerwisu. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania (podmioty przetwarzające, do których należą m.in.: dostawcy świadczący usługę hostingu, podmioty świadczące usługi księgowe i informatyczne), albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (oddzielni administratorzy, do których należą m.in.: banki, operatorzy płatności, firmy kurierskie, podmioty świadczące usługi pocztowe, a także podmioty świadczące usługi prawne).

Ponadto odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być osoby upoważnione przez administratora danych – nasi pracownicy oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (np. Urząd Skarbowy, Sąd, Policja, Prokuratura, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych itp.).

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Twoje dane osobowe będą przechowywaneprzez okres niezbędny do realizacji celów dla których zostały zebrane, tj. m.in:

 • w związku z realizacją zwartej umowy, do czasu jej zakończenia, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń,
 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub do momentu ustania celu dla którego zostały zebrane,
 • do momentu wniesienia przez osobę, której dane dotyczą skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora.

Po upływie okresu przetwarzania Twoje dane będą nieodwracalnie usunięte lub zanonimizowane.

Nie profilujemy danych osobowych.

Polityka cookies

Serwis Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez nas na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez nas produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie.

 W ramach Serwisu wykorzystywane są dwa zasadnicze typy plików cookies:

 • Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.
 • Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.

Ponadto wykorzystujemy także pliki Google Analytics. Więcej informacji na ich temat znajdziesz pod linkiem: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=pl.

Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu. Nie jest możliwe, aby ta drogą przedostały się do komputerów Użytkowników wirusy lub inne niechciane oprogramowanie lub oprogramowanie złośliwe. W swoich przeglądarkach masz możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Możemy gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez nas przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.

Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za ochrony prywatności zasady na nich obowiązujące.

Strony internetowe podmiotów zewnętrznych mają własne zasady dotyczące prywatności i prawdopodobnie korzystają z plików cookies, dlatego warto pamiętać o zapoznaniu się z tymi zasadami.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki są umieszczone na stronach serwisów w Portalu.

Zarządzanie bezpieczeństwem

Zapewniamynaszym użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych.Stosujemy certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

Nigdy nie wysyłamy żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych.

Kontakt

Kontakt z nami jest możliwy poprzez adres e-mail Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! lub adres korespondencyjny IQ DOMI24 Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Legnicka 52, 54-204 Wrocław

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Kontakt

IQDOMI24 Häusliche Senioren-Betreuung

tel. +49 151 244 182 88

tel. +48 602 498 998

biuro@iqdomi24.eu

Copyright © 2019-2020 IQdomi24. All Rights Reserved.

Search